Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka knihy Trestné právo, Policajný zbor

Trestné právo, Policajný zbor

neuveden


Tato e-kniha je dostupná ve formátech:

PDF

Dostupnost formátů zavisí na vydavateli. E-knihy mají velikost od 1 MB do 30 MB.


Vydavatel: Poradca s.r.o.
Vydáno: 2023
Série: Monotematiky 2022
Jazyk: slovenský
Počet stran: 432

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva, ktoré poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia. V trestnom práve rozlišujeme trestné právo hmotné, ktoré určuje, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno použiť voči páchateľom trestných činov, a trestné právo procesné, ktoré upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní. Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z., ale i ďalšie súvisiace právne predpisy, ktoré sú obsahom tejto publikácie. Všetky novely a zmeny sú zapracované v zákonoch k právnemu stavu 1. 1. 2022. Publikácia Trestné právo a policajný zbor obsahuje Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy z trestného práva a správneho práva v úplnom znení po novelách pre rok 2022. Nájdete tu najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného a správneho práva. V zákonoch sú zapracované všetky novely do konca roka 2021, z ktorých najdôležitejšie sú: Zákon č. 236/2021, ktorým sa novelizoval Trestný zákon s účinnosťou od 1. 7. 2021 Zákon č. 357/2021, ktorým sa novelizoval Trestný zákon s účinnosťou od 1. 1. 2022 Zákon č. 308/2021, ktorým sa novelizoval Trestný poriadok s účinnosťou od 15. 8. 2021 Zákon č. 432/2021, ktorým sa novelizoval Trestný poriadok s účinnosťou od 1. 12. 2021 (nový Disciplinárny súdny poriadok) Publikácia je určená nielen pre právnikov, advokátov, prokurátorov, ale aj pre príslušníkov policajného zboru a študentov vysokých škôl. Ide o praktickú pomôcku najmä na súdnych pojednávaniach a riešení právnych prípadov a sporov. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele s účinnosťou k 1. 2. 2022 1. TRESTNÉ PRÁVO: ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb ZÁKON č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov ZÁKON č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ZÁKON č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach ZÁKON č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku ZÁKON č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii VYHLÁŠKA č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi VYHLÁŠKA č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu VYHLÁŠKA č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní ZÁKON č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie 2. SPRÁVNE PRÁVO: ZÁKON č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ZÁKON č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

více

Série Monotematiky 2022

Jak číst zakoupené e-knihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma