Pozadí stránky
Pozadí stránky
Obálka audioknihy Francouzština do ucha

Francouzština do ucha

Délka: 9 h 12 min

Vydavatel: Eddica
Vydáno: 2012
Typ souboru: MP3
Velikost: 519 MB

Francouzština do ucha je velmi rozsáhlý výukový materiál, který obsahuje 3500 ozvučených příkladových vět, slov a frází a dále výstižné vysvětlení všech gramatických jevů v audio formě. Přehledné a systematické řazení gramatických i konvrzačních okruhů(najdete vždy rychle a přesně to, co právě potřebujete). Jednoduché intuitivní ovládání (nepřemýšlíte jak program funguje, ale ihned s ním pracujete). Všechny produkty jsou vytvořeny na základě praktických zkušeností s výukou cizích jazyků, ve spolupráci s týmem lektorů jazykové školy Eddica.

Obsah:
Psaná podoba francouzštiny a francouzská výslovnost
Číslovky, číselné řady a letopočty
Rod podstatných jmen ,člen určitý, neurčitý a dělivý, množné číslo, osobní zájmena nesamostatná, tykání a vykání, nepravidelné sloveso etre - být
Tvoření otázky, tázací zájmena a příslovce, rod, množné číslo a stupňování přídavných jmen
Zájmena přivlastňovací a zájmena ukazovací, nepravidelné sloveso avoir - mít
Časování pravidelných sloves, I, II. a III slovesná třída
Časování nepravidelných sloves - nepravidelná slovesa aller – jít, jet dire - říct, prendre – brát, vzít, dát si partir – odejít, odjet, odcestovat, savoir – vědět, umět
Časování zvratných sloves - zvratná slovesa ve francouzštině-slovesa s’appeler – jmenovat se, se laver – mýt se, se présenter – představit se a nepravidelná slovesa faire – dělat, věnovat se něčemu, sortir – odejít, vyjít si, vyjet, vycházet, pouvoir – moci, recevoir – dostat, obdržet, přijmout, venir – přicházet, přijít, přijíždět
Příslovce a jejich stupňování - pravidelné a nepravidelné tvoření příslovcí, zájmenná příslovce en, y, nepravidelná slovesa connaître – znát, poznat, devoir – muset, dlužit, mettre – dát, položit, nasadit si, obléknout si, vouloir – chtít, vyžadovat, boire – pít
Vyjádření pádových vztahů
Předložkové vazby - nejběžnější slovesné vazby s předložkou a nepravidelná slovesa vivre – žít, voir – vidět, tenir – držet, peindre – malovat, natírat, envoyer – posílat
Rozkazovací způsob - pravidelné a nepravidelné tvoření a tvoření záporu, nepravidelná slovesa conduire – řídit, vést, zavést, dovést, courir – běhat, běžet,dormir – spát, lire – číst, ouvrir – otevírat
Přítomný čas, přítomný čas průběhový, nepravidelná slovesa vendre – prodat, prodávat, suivre – sledovat, následovat, pronásledovat, řídit se, servir – sloužit, obsluhovat, servírovat cuire – vařit, péct, vaincre – vítězit
Budoucí čas - blízká budoucnost, jednoduchý budoucí čas, nepravidelné tvary jednoduchého budoucího času, nepravidelná slovesa s’asseoir – sednout si, battre – bít, mlátit, porazit, klepat croire – věřit, payer – platit rendre – vracet, vrátit, poslat zpět, odevzdat
Minulý čas - minulý čas ve francouzštině, blízká minulost, nepravidelná slovesa écrire – psát, napsat, naître – rodit se, vznikat, rire – smát se, attendre – čekat, répondre - odpovědět
Minulý složený čas - tvoření minulého času složeného a jeho používání, příčestí minulé u nepravidelných sloves, minulý čas složený u zvratných sloves
Imperfektum - tvoření imperfekta a jeho používání, imperfektum zvratných a nepravidelných sloves, rozdíl v používání imperfekta a složeného minulého času
Podmiňovací způsob - tvoření podmiňovacího způsobu přítomného, nepravidelná slovesa a tvary podmiňovacího způsobu, používání podmiňovacího způsobu přítomného
Subjunktiv - pravidelné a nepravidelné tvoření subjunktivu, nejčastější výrazy, po kterých následuje subjunktiv
Trpný rod - trpný rod ve francouzštině, plusquamperfektum, podmínkové věty

Názvy konverzačních témat:
Stravování
Cestování
Sport a hry
Hotel
Hudba a literatura
Film a divadlo
Rodina
U lékaře, lidské tělo
Masmédia
Lidské vlastnosti
Stát, vláda, politika
Počasí
Město
Práce, povolání
Telefonování
Pozdravy, představování
Nakupování
Dotazy na cestu
Zeměpis
Hovorová a lidová francouzština

Francouzština do ucha - audiokniha obsahuje poslechovou učebnici francouzštiny.

více

Jak poslouchat audioknihy nejpohodlněji?


Ikona aplikace O2 Knihovna
V aplikaci O2 Knihovna
• bez registrace
• na telefonu i tabletu
Stáhnout zdarma